All for Joomla All for Webmasters

 

 تلفن: 03137774847    آدرس: اصفهان ، خیابان باغ دریاچه

آموزش گرامر

اسامی در زبان انگلیسی

Read more

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

Read more

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

Read more

حرف تعریف در زبان انگلیسی

Read more

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر نا معین در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی

 

Read more

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

 

Read more

 

از ضمایر شخصی یا Personal Pronouns برای جایگزین کردن اسامی استفاده می شود که قبلا اشاره شده اند. ضمایر شخصی را برای صحبت کردن در مورد خودمان یا دیگران استفاده می کنیم و میتوانند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله عمل کنند.

ضمایر شخصی فاعلی و مفعولی

از آنجا که در زبان فارسی از یک فرم از ضمایر شخصی برای هر دو حالت استفاده می شود یادگیری این ضمایر شاید در ابتدا کمی برای شما مشکل به نظر برسد. همانطور که از نام آنها بر می آید ضمایر شخصی فاعلی به جای فاعل جمله قرار می گیرند و به همین صورت ضمایر شخصی مفعولی به جای مفعول جمله قرار خواهند گرفت. جدول زیر حالت های مختلف ضمایر شخصی را به شما نشان می دهد.

  مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
فاعلی I you he she it we you they
مفعولی me you him her it us you them

فاعل جمله عموما فرد یا چیزی است که عمل را انجام می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

 I sing a song.

(من یک آهنگ میخوانم.)

مفعول جمله عموما فرد یا چیزی است که کاری روی آن یا در مورد آن انجام می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 I love her.

(من او را دوست دارم.)

جنسیت در ضمایر

در زبان انگلیسی تنها ضمیر سوم شخص مفرد دارای جنسیت است. برای افراد مذکر ضمیر he، مونث ضمیر she و اشیاء ضمیر  it مورد استفاده قرار می گیرد. البته این قائده چند استثنا هم دارد.

در صورتی که برای حیوانات شخصیتی قائل باشیم، یا برای حیوانات خانگی که جنسیت مشخصی دارند از ضمیر he یا she استفاده می شود. البته در شرایط عمومی و زمانی که جنسیت حیوان مشخص نباشد یا به آن صرفا به عنوان یک حیوان اشاره شود از ضمیر it استفاده خواهد شد.

 I’ve got a cat. Her name is Mouse. 

(من یک گربه دارم. نام او موس است.)

 Be careful, there’s a bee! It flew in through the window. 

(مواظب باش، آنجا یک زنبور است! آن از پنجره داخل شد.)

گاهی برای نشان دادن احساس بیشتر نسبت به ماشین، کشتی یا کشور از ضمیر she در مورد آنها استفاده می شود. در شرایط عمومی ضمیر it برای این موارد استفاده می شود.

 Look at that old sailing boat in the harbour, isn’t it/she beautiful! 

(آن کشتی قدیمی را در بندر نگاه کن، زیبا نیست؟)

نکته: از ضمیر it برای نشان دادن وضعیت آب و هوا و ساختارهای گرامری غیر شخصی هم استفاده می شود.

 It’s raining. 

(باران می آید.)