All for Joomla All for Webmasters

 

 تلفن: 03137774847    آدرس: اصفهان ، خیابان باغ دریاچه

آموزش گرامر

اسامی در زبان انگلیسی

Read more

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

Read more

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

Read more

حرف تعریف در زبان انگلیسی

Read more

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر نا معین در زبان انگلیسی

 

Read more

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی

 

Read more

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

 

Read more

 

ضمایر نسبی (موصولی) یا Relative Pronouns ضمایری هستند که از آنها برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص استفاده می شود.

کاربرد

کاربرد عمومی ضمایر نسبی دادن اطلاعات بیشتر یا نشان دادن رابطه یک اسم با موضوع جمله است. به مثال زیر توجه کنید:

 A woman whose children were playing outside called the police. 

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

در جمله بالا whose یا همان ضمیر نسبی دریچه ایست برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد فاعل جمله (a woman). ضمیر نسبی در واقع امکان اضافه کردن اطلاعات در مورد اسم مورد نظر را برای ما ایجاد می کند.

جدول ضمایر نسبی

ضمایر نسبی کاربرد معادل فارسی مثال
 who فاعل/مفعول (افراد) کسی که (که)

 The man, who was in a hurry, forgot to put the handbrake on. 

(مردی که عجله داشت، فراموش کرد ترمز دستی را بکشد.)

 which  فاعل/مفعول (چیزها) چیزی که (که)

 The car, which was parked on a hill, slowly rolled down the street. 

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، به آرامی به سمت پایین حرکت کرد.)

 whose  مالک (همه) که

 A woman whose children were playing outside called the police. 

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

 whom 

مفعول (افراد)

نکته: در فرم امروزی انگلیسی به ندرت و تنها در مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

کسی که + حرف اضافه

 Our neighbour, whom the woman accused, has a similar car.  (همسایه ما، که او را متهم کرده بودند، ماشینی مشابه دارد.)

 that 

فاعل/مفعول (همه)

(همچنین امکان استفاده از who/which هم هست.)

که

 The car crashed into a traffic sign that stood on the street. 

(ماشین به علامت راهنمایی برخورد کرد که کنار خیابان بود.)

مفعولی یا فاعلی بودن ضمیر نسبی

ضمایر نسبی who/which/that می توانند در جمله به جای فاعل یا مفعول قرار گیرند. برای تشخیص فاعلی یا مفعولی بودن ضمیر باید به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that فعل بیاید، ضمیر نسبی فاعلی است. به مثال زیر توجه کنید:

 the man, who was in a hurry  …

(مردی که عجله داشت، …)

 the car, which was parked on a hill  …

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، …)

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that چیزی به جز فعل قرار گرفته باشد، ضمیر نسبی مفعولی است. به مثال های زیر توجه کنید:

  our neighbour, who the car belonged to  …

(همسایه ما که ماشین مال او بود، …)

 the car which the man had parked on a hill  …

(ماشینی که مرد بر روی تپه پارک کرده بود، …)

نکته: زمانی که از ضمایر نسبی به همراه حروف اضافه در جمله استفاده می شود، حروف اضافه معمولا به انتهای جمله می روند.

 The police did not know who the car belonged to

(پلیس نمی دانست ماشین متعلق به کیست.)